Bainimid leas as fianáin chun oibriú RepairMyStuff.ie.ie a fheabhsú.

Údaráis Áitiúla atá Páirteach

Don chuid is mó bíonn Oifigeach Feasacht Comhshaoil ag na húdaráis áitiúla, is mór an chabhair iad mar phointe teagmhála faoi gach a bhaineann le ceisteanna um bhainistiú dramhaíola, Deisiú san áireamh.

Cé go mbíonn athrú pearsanra ó am go chéile is maith an rud é tosnú leo.

Teagmháil le EAO

Ar shuímh idirlín na nÚdarás Áitiúla gheofar lear mór Eolais Comhshaoil, san áireamh beidh achtanna, foirmeacha iarratais agus iarratais mhaoinithe.

www.monaghan.ie
www.kilkenny.ie
www.meath.ie
www.wicklow.ie
www.southdublin.ie
www.galway.ie
www.limerick.ie

Tá An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla mar chuid den gClár Náisiúnta Seachanta Dramhaíola. Tá sé mar mhisean acu tionscnaimh sheachanta dramhaíola a sholáthar ag leibhéal áitiúil agus tacú leo. Is iad an Gréasán céanna a sholáthraigh an tEolaí Deisiúcháin seo.

Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.

Údaráis Réigiúnacha um Bhainistiú Dramhaíola

Chun bainistiú dramhaíola a phleanáil, tá Éire anois roinnte ina trí réigiún: An Deisceart, an tIarthar-Lár agus Connacht-Ulaidh. Foilsíodh Pleananna Bainistiú Dramhaíola do na trí réigiún Bealtaine 2015. Polasaí laiastigh de na pleananna úd is ea Deisigh agus Athúsáid. Is chun an cuspóir polasaí úd a bhaint amach atá an tEolaí Deisiúcháin seo ann.

Réigiún Connacht-Ulaidh
Réigiún an Iarthair-Láir
Réigiún an Deiscirt

Páirtithe Maoinithe

Is í an Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil, trín gClár Náisiúnta Seachanta Dramhaíola, a chuir maoiniú ar fáil do na hÚdaráis Aitiúla chun an tEolaí Deisiúcháin seo a sholáthar. Tá an-chuid saothar suimiúil ar bun ag an gClár Náisiúnta Seachanta Dramhaíola agus éiríonn thar barr leo i mórán slite.

Ár gComhoibritheoirí

Glactar go forleathan leis an Ionad um Theicneolaíocht Ghlan, Corcaigh Glactar go forleathan leis an Ionad um Theicneolaíocht Ghlan, Corcaigh mar an eagraíocht chinnireachta agus is sine in Éirinn ó thaobh bainistiú dramhaíola de. Tá comhairle teicniúil á cur acu ar an LAPN ó bunaíodh é i 2006.

Suímh Suimiúla

Athchúrsáil Dramhaíl Leictreach

Má tá gléas leictreach agat nach féidir a dheisiú, beir é led thoil chuig an Athchúrsála is gaire dhuit. Bíonn laethanta oscailte ag ERP agus WEEE Éireann chun WEEE a bhailiú. Cuimhnigh, áfach, má cheannaíonn tú gléas nua leictreach go bhfuil dualgas ar an ndíoltóir an seancheann a thógaint. Ná bíodh leisce ort an cheist a chur.

Athúsáid

Comhlacht ionadaíochta uile-Éireann is ea Gréasán Athúsáide Pobail na hÉireann ar son eagraíochtaí a bhaineann le hathúsáid, athchúrsáil agus seachaint dramhaíola. Mar fhís acu go príomha tá Éire mar thír mar nach gcloistear an focal ‘Dramhaíl’, áit a mbíonn an pobal ar fad ag baint leas idir shóisialta, comhshaoil agus eacnamaíoch as acmhainní athinúsáidte.

Tá Cumann Siopaí Carthanachta na hÉireann mar scátheagraíocht do charthanachtaí ag a mbíonn siopaí chun airgead a thuilleamh dá gcúis féin. Feicfear an Róiséad acu ar an siopa agus is rud iontach é earraí glan nach bhfuil uait a bhronnadh ar Charthanacht, laghdófar ar an ndramhaíl agat féin ach bainfidh daoine eile taitneamh aisti ar ball.

Feachtais Chomhshaoil

Tá mórán Feachtas Comhshaoil ar siúl a dhíríonn ar chosc ar dhramhaíl agus éifeachtúlacht acmhainní. Mar shampla is maith linn iad seo a leanas:

Feachtas is ea Stop le Dramhaíl Bia a dhíríonn ar an méid dramhaíl bia uainn go léir a laghdú, méid ollmhór a bhíonn i gceist.

Páirteach i nGréasán Comhshaoil Éireann, IEN, tá 30 NGO a bhíonn gníomhach maidir le Comhshaol na hÉireann. Ar na baill tá grúpaí a phléann le réimse leathan ceisteanna comhshaoil mar chaomhnú fiadhúlra agus athrú aeráide.

Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.