Bainimid leas as fianáin chun oibriú RepairMyStuff.ie.ie a fheabhsú.

Tú féin a ghlacann le freagracht iomlán agus riosca maidir le húsáid a bahint as an Suíomh idirlín seo.

Láthair is an Suíomh a éascaíonn an tionscal Deisithe. Oibrímid mar sheoladán chun fógraíocht agus eolas a fhaighimid ó lucht úsáidte a fhoilsiú.  Níl sé de dhualgas orainn fógraí ná eolas a scagadh rorimh ré ná nílimid freagrach as ábhar a chuirtear suas ag úsáideoirí a scagadh ná monatóireacht a dhéanamh air, cé go bhféadfaimis é sin a dhéanamh ó am go chéile.  Tá sé de cheart againn fógraí  nó eolas a bhaint má cheapaimid, faoi rogha, nach bhfuil an t-ábhar oiriúnach.  Féadfaimid bearta eile a dhéanamh a cheapaimid de rogha a bheith riachtanach nó oiriúnach maidir le heolas a sheoltar chugainn ó na húsáideoirí.

Déanfaimid ár ndícheall go réasúnta a chinntiú go mbíonn an Suíomh ag feidhmiú go hiomlán i gcónaí.  Is fíor, áfach, mar gheall ar nádúr seirbhísí idirghníomhacha agus an Idirlíon go ginearálta, nach feidr a chinntiú go mbeidh an Suíomh saor i gcónaí ó mhoill, cur isteach ná earráidí.

Mar a cheadaítear de réir dlí, níl aon dliteanas dlíthiúil orainn i dtaobh eolas atá ar  an suíomh agus ní thugtar barántas ar chruinneas ná iomláine an eolais chéanna, ná go mbeidh an Suíomh saor ó earráidí ná ar fáil gan stad.  Go háirithe, níl aon dliteanas dlíthiúil orainn maidir le cruinneas ná iomláine a mbíonn i bhfógraíocht do na hairteagail a bhíonn sa mhír RepairMyStuff ar an Suíomh.  Ina thaobh san clúdaítear, i measc rudaí eile, úinéireacht, cáilíocht, fírinne grianghrafanna, géilliúlacht do chur síos nó feiliúnacht chun rud a dhéanamh maidir lena leithéid d’airteagal.  Aithníonn tú gur ar do phriacal féin a bheidh tú ag brath ar aon eolas atá ar an Suíomh.  Leis seo dá bhrí sin  séanaimid agus eisiaimid go sainráite gach barántas idir shainráite agus intuigthe, téarmaí agus coinníollacha nach luaitear anso istigh, chomh fada is a ligtear  dona leithéid d’eisiamh de réir an dlí infheidhme.  Eisiaimid dliteanas d’éinne aon chailliúint nó damáiste a tharlaíonn go díreach nó go hindíreach, nó cibé ar bith mar a tharlaíonn, de dheasca aon earráidí nó easnamh ar an Suíomh, pé acu a mbíonn a leithéid d’earráid nó easnamh mar thoradh ar fhaillí, timpiste nó aon chúis eile ach tá an séanadh seo gan dochar d’aon éileamh ar mhífhaisnéis chalaoiseach, díobháil phearsanta ná bás.

Tuigeann tú go bhféadfadh ábhar déistineach a bheith ar  an Suíomh.  Is ar do phriacal fhéin atá an teacht ar a leithéid d’ábhar.   Níl aon smacht againn ar a leithéid d’ábhar agus ní ghlacaimid le freagracht ar bith as.

Tuigeann tú nach féidir linne is nach bhfuilimid chun barántas a thabhairt nach mbeidh comhaid ar fáil trín Suíomh saor ó thruailliú, víreas, péist, traíoch ná cód eile a léiríonn tréithe truaillithe nó scriosach.  Tú féin atá freagrach as dóthain cleachtais agus pointí seiceála a fheidhmiú a fhreagróidh don ghá atá agat féin le cruinneas sonraí idir ionchur agus aschur, agus as bealach a choimeád lasmuigh den Suíomh chun teacht arís ar shonraí caillte.

Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.