Bainimid leas as fianáin chun oibriú RepairMyStuff.ie.ie a fheabhsú.

Údarás Treorach an tionscnaimh seo

Is í Comhairle Contae Mhuineacháin Is í Comhairle Contae Mhuineacháin an t-údarás treorach ar an dtionscnamh seo. Féadfar aon cheist faoi ghné ar bith den suíomh idirlín seo a sheoladh chuig Nial O’Connor, Seirbhísí Comhshaoil, Comhairle Contae Mhuineacháin – noconnor@monaghancoco.ie.

Fuarthas maoiniú don suíomh seo ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil trín Ghréasán Seachanta Údarás Áitiúla agus An Clár Náisiúnta Seachanta Dramhaíola.

Is é an tOifigeach Feasacht Comhshaoil san Údarás Áitiúil an príomhtheagmhálaí áitiúil maidir le gach a bhaineann le Deisiú agus bainistiú dramhaíola.

Tá rún ag na hOifigí Réigiúnacha Bainistiú Dramhaíola, trí na Comhordaitheoirí Réigiúnacha Bainistiú Dramhaíola, na cuspóirí ar fad a bhaineann leis an nGeilleagar Ciorclach a chur i bhfeidhm, deisiú san áireamh, laistigh de na Pleananna Réigiúnacha Bainistiú Dramhaíola.

Réigiún an Deiscirt

Réigiún an Oirthir/Láir

Réigiún Connacht/Ulaidh

Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.